Kodeks Postępowania inomed Group

Spis treści

1. Aspekty etyczne
1.1 Prawa
1.2 Przekupstwo / Przeciwdziałanie korupcji
1.3 Prawo antymonopolowe / Uczciwa konkurencja
1.4 Pranie pieniędzy
1.5 Ochrona danych
2. Prawa człowieka i prawa pracownicze
2.1 Prawa człowieka
2.2 Różnorodność i integracja
2.3 Prawa dzieci
2.4 Zmuszanie do pracy i mobbing
3. Zabezpieczenia / zdrowe i bezpieczne środowisko pracy
4. Działanie łańcuchów dostaw
4.1 Łańcuch dostaw
4.2 Handel zagraniczny
5. Ochrona środowiska
6. Zgłaszanie naruszeń

Czym jest Kodeks Postępowania inomed?

Nasz sukces jest oparty na zaufaniu i otwartej współpracy z kolegami, dostawcami i partnerami biznesowymi.
inomed jest zobowiązany do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w oparciu o wszystkie obowiązujące prawa, standardy, zasady i oczekuje tego samego od swoich pracowników, spółek zależnych i partnerów.

Kodeks Postępowania firmy inomed ma wyznaczać standardy oraz służyć jako punkt odniesienia w codziennej pracy będąc wskazówkami jak postępować etycznie i poprawnie politycznie.
Dotyczy to wszystkich pracujących dla i z inomed, zarówno pracowników, dostawców, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych jak i innych partnerów biznesowych.

Kodeks Postępowania inomed jest fundamentalny i nie podlega negocjacjom.
Nie przestrzeganie Kodeksu Postępowania może skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych, w tym przedterminowe rozwiązanie umowy.

1.Aspekty etyczne
1.1. Prawa
Wszystkie prawa obowiązujące w kraju, w którym znajduje się firma są ściśle przestrzegane. Dostawcom i usługodawcom zaleca się również respektowanie przepisów prawa obowiązujących w ich krajach oraz niepopełnianie czynów zabronionych. Należy stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów i regulacji. Krajowe i międzynarodowe prawa i przepisy handlowe muszą być zawsze przestrzegane. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi systemami prawnymi.

1.2. Przekupstwo/ Przeciwdziałanie korupcji
Podejmujemy wszelkie wysiłki na rzecz zwalczania korupcji w każdej formie. Nie tolerujemy, nie praktykujemy i w żaden sposób nie wspieramy w transakcjach biznesowych przekupstwa ani niedozwolonych korzyści w naszej działalności. Niedozwolone korzyści nie są przyznawane, pożądane, obiecywane czy akceptowane. Korupcja jest niedopuszczalna, a prawa antykorupcyjne są przestrzegane we wszystkich krajach. Korupcja mogąca wpłynąć na decyzje biznesowe lub nakłaniające innych do naruszania swoich obowiązków są surowo zabronione. Ewentualne łapówki takie jak pieniądze, protekcja czy prezenty o nieodpowiedniej wartości nie są akceptowalne.

1.3. Prawo antymonopolowe / uczciwa konkurencja
Jesteśmy zobowiązani do uczciwej konkurencji. Przestrzegamy obowiązujących praw antymonopolowych. Bez względu na okoliczności, niedozwolone są wszelkie transakcje łamiące prawo antymonopolowe.

1.4. Oszustwa finansowe
Przestrzegamy przepisów zabraniających prania brudnych pieniędzy oraz nie tolerujemy ukrywania nielegalnych funduszy, bądź upodobniania ich do środków legalnie zarobionych. Wykorzystywanie nielegalnych funduszy do promowania terroryzmu lub przestępstw jest zabronione. Każdy rodzaj prania pieniędzy jest niedozwolony i musi być zwalczany. Naszym obowiązkiem jest zapobieganie oszustwom finansowym. Akceptujemy tylko fundusze z legalnych źródeł.

1.5 Ochrona danych
Ochrona danych musi być zawsze stosowana przez spółkę oraz jej partnerów, a nieautoryzowane dane nie mogą dostać się w posiadanie osób trzecich. Prywatne i poufne dane muszą być chronione. Poufne informacje muszą być zachowane i chronione za wszelką cenę tak jak i prywatność pracowników oraz partnerów biznesowych. Poufne dane muszą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem. W tym celu jako punkt odniesienia stosuje się ogólne rozporządzenie o ochronie danych i/lub przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach pochodzenia.

2. Prawa człowieka i prawa pracownicze
2.1. Prawa człowieka
Prawa człowieka i godność człowieka muszą być bezwzględnie przestrzegane. Zasada ochrony godności człowieka jest naszą podstawową misją – zasada ta powinna być najważniejszą deklaracją misji również dla naszych dostawców i partnerów biznesowych.

2.2. Różnorodność i integracja
Każda osoba jest akceptowana. Wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, orientacja, itp. są tolerowane bezwzględnie przez każdego. Każdy jest traktowany równo i z szacunkiem. Oczekujemy tego również od naszch dostawców i partnerów biznesowych. Każdy pracownik jest traktowany jednakowo oraz ma szacunek dla innych ludzi. Różnice kulturowe są szanowane i mile widziane. W ten sposób powstaje różnorodność wielu nieprzeciętnych osób. Nikt nie jest faworyzowany lub dyskryminowany za swoją płeć lub wiek.

2.3. Prawa dzieci
Wykorzystywanie nieletnich do pracy nie jest w żaden sposób tolerowane, wspierane czy promowane. Naszym priorytetem jest ochrona praw dzieci oraz zapewnienie, że u naszych dostawców i partnerów biznesowych, a następnie u ich dostawców i partnerów biznesowych, dzieci nie będą w żaden sposób wykorzystywane do pracy.

2.4. Praca przymusowa i mobbing
Nie są tolerowane żadne formy zmuszania do pracy czy też mobbingu. Pracownicy i partnerzy biznesowi nie są przymuszani do wykonywania czynności, których nie akceptują. Zatrudnienie musi być dobrowolne.

3. Zabezpieczenia / zdrowe i bezpieczne środowisko pracy
Miejsce pracy musi być bezpieczne. Nikt w miejscu pracy nie powinien być narażony na niebezpieczeństwo ani na odniesienie obrażeń. Miejsce pracy musi być zorganizowane w taki sposób, aby uwzględniać przepisy bezpieczeństwa pracy oraz tworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Każdy dostawca i partner biznesowy jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Miejsce pracy musi być wolne od nadużyć i mobbingu, a także od surowego i nieludzkiego traktowania. Każdy pracownik musi mieć zapewniony dostęp do wody pitnej oraz pomieszczeń sanitarnych.

4. Działanie łańcuchów dostaw
4.1. Łańcuch dostaw
Wyrzekamy się wszelkiego rodzaju wykorzystywania nieletnich do pracy, zmuszania do pracy, złych warunków pracy i niszczenia zasobów naturalnych. Naszym celem jest poprawa ochrony praw człowieka i ich przestrzegania w łańcuchu dostaw. Życie i zdrowie muszą pozostać nienaruszone. Każda forma niewolnictwa, mobbingu, zmuszania do pracy i wykorzystywania dzieci do pracy jest zabroniona i surowo zakazana.
Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w poszczególnych krajach oraz zapewnić odpowiednie wynagrodzenie. Należy przestrzegać lokalnych przepisów o płacy minimalnej.
Lasy, wody czy ziemie nie mogą zostać odebrane właścicielom. W celu ochrony zdrowia ludzkiego ściśle przestrzegamy zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.
Oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz zobowiązywania swoich dostawców do ich respektowania. Naszym celem jest zapewnienie, że wszystkie łańcuchy dostaw są wolne od wykorzystywania nieletnich do pracy, zmuszania do pracy, stosowania mobbingu, nadużyć, wypłacania zaniżonych wynagrodzeń, złych warunków pracy itp. Chcemy przyczynić się do tego, aby takie działania nie były praktykowane, aby każdy miał szansę na uczciwą pracę.

4.2. Handel zagraniczny
Przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących handlu zagranicznego jest obowiązkowe. Bezwzględnie należy unikać korupcji i prania brudnych pieniędzy zarówno za granicą, jak i w kraju.

5. Ochrona środowiska
Troska o środowisko naturalne stanowi podstawę naszych działań. Przestrzegamy i stosujemy się do przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Staramy się oceniać wpływ, który wywieramy na środowisko, aby nie powodować szkód. Wszystkie zasady dotyczące środowiska, zdrowia i zasad bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Maksymalnie ograniczamy ilości odpadów i emisji. Wszystkie wytwarzane odpady są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, a w miejscu pracy zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój.

6. Zgłaszanie naruszeń
Podejrzenia naruszenia jednego lub kilku postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania można zgłaszać na adres e-mail compliance(at)inomed.com.

 

Kodeks Postepowania inomed
Od: Kwiecień 2022