Neurochirurgia: Neurochirurgia podczas precyzyjnych zabiegów chirurgicznych 

Unikanie deficytów neurologicznych poprzez użycie śródoperacyjnego neuromonitoringu 

Neurochirurgia zajmuje się rozpoznawaniem i chirurgicznym leczeniem chorób, zniekształceń i urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ważną rolę odgrywa tu śródoperacyjny monitoring neurofizjologiczny (IONM). IONM służy do ciągłego monitorowania ważnych funkcji układu nerwowego podczas operacji neurochirurgicznych, zmniejszając tym samym ryzyko deficytów pooperacyjnych dla pacjenta.

Jednocześnie neuromonitoring umożliwia chirurgowi resekcję guzów podczas zabiegów chirurgicznych w sposób kontrolowany funkcjonalnie, zachowując w ten sposób funkcję obszarów mózgu, dróg nerwowych, rdzenia kręgowego i struktur nerwów obwodowych.

Podczas monitorowania chirurg otrzymuje ciągłą informację zwrotną za pomocą neurostymulacji >> i może natychmiast dostosować swoją strategię podczas interwencji chirurgicznej w przypadku zmian neurologicznych.

Wszechstronne możliwości zastosowania 

Podczas zabiegów chirurgicznych w móżdżku i tylnym dole czaszki, jądra i włókna śródczaszkowe dziesięciu z dwunastu nerwów czaszkowych są blisko siebie. Podczas zabiegów chirurgicznych w tym obszarze monitorowana jest funkcja nerwów i pnia mózgu. Najczęstszym nowotworem kąta mostowo móżdżkowego jest nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego  (vestibularis schannoma), w którym szczególnie zagrożone są n. VII i n. VIII  (nerw twarzowy i nerw przedsionkowo-ślimakowy). W celu zachowania tych dwóch struktur nerwowych monitorowane są EMG i AEP.

W chirurgicznej resekcji guzów mózgu ważną rolę odgrywa lokalizacja obszarów funkcjonalnych - tzw. mapowanie. Mapowanie umożliwia chirurgowi zlokalizowanie miejsc istotnych z punktu widzenia motoryki i mowy, a następnie precyzyjne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwania nowotworów poprzez ciągłe monitorowanie tego obszaru.

W neurochirurgii interwencje chirurgiczne na kręgosłupie obejmują na przykład guzy kręgosłupa i leczenie skoliozy, które mogą prowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego i związanych z tym deficytów i paraliżu. W czasie operacji kręgosłupa, ścieżki wstępujące i zstępujące rdzenia kręgowego są monitorowane głównie poprzez potencjały SEP i MEP.

Neuromonitoring śródoperacyjny może być również użyteczny w następujących zastosowaniach neurochirurgicznych:

 •  Chirurgia padaczki
 •  Tętniaki mózgu
 •  Chirurgia pnia mózgu
 •  Chirurgia w obszarach ponadnamiotowych
 •  Interwencje w tylnej jamie czaszki
 •  Nerwiaki nerw słuchowego
 •  Stabilizacja kręgosłupa
 •  Guzy kręgosłupa i wady wrodzone
 •  Selektywna rizotomia grzbietowa
 • Drezotomia
 • Chirurgia splotu ramiennego
 • Chirurgia nerwów obwodowych

Odpowiedni system dla każdego zastosowania chirurgicznego

Eksperci na całym świecie ufają systemom neuromonitorowania inomed. System ISIS IOM >> w różnych wersjach (ISIS Xpert, ISIS Xpertplus, ISIS Xpress), jak również wielospecjalistyczny C2 Xplore >> - inomed oferuje kompletny pakiet dla multimodalnego śródoperacyjnego neuromonitoringu

Systemy przekonują wysoką wiarygodnością, łatwością obsługi, elastycznością i wszechstronnością zastosowań. Inomed, jak zawsze oferuje odpowiedni system do dedykowanych zastosowań chirurgicznych.