Polityka prywatności


Bardzo się cieszymy, że okazałeś zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Inomed Polska Sp. z o.o.. Korzystanie ze stron internetowych Inomed Polska Sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowch (RODO).

Jako administrator danych, Inomed Polska Sp. z o.o. wprowadziła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot  może przesłać nam dane osobowe za pomocą innych środków technicznych, np. przez telefon.

1. Definicje

Deklaracja o ochronie danych Inomed Polska Sp. z o.o. opiera się na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla czytelników, dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("podmiot danych"). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Administrator danych

Administratorem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba lub podmiot, której przetwarzają dane osobowe.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, profilowanie , wyszukiwanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, zachowanie, lokalizacja.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub inpektor danych odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający dane

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych.

2. Nazwa i adres kontrolera

Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych to:

inomed Polska Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 4/D1
83-021 Rokitnica
Website: www.inomed.pl
Tel: +48 583 513 494

Każdy podmiot może w dowolnym momencie skontaktować się z naszą firmą ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. Pliki cookie

Strony internetowe firmy Inomed Polska Sp. z o.o. używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny opis tego pliku. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie poszczególnych przeglądarek od tematów z innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Inomed Polska Sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Inomed Polska Sp. z o.o. zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub automatyczny system, wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. -websites, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Inomed Polska Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego też Inomed Polska Sp. z o.o. analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możesz uzyskać dostęp do menedżera zgody Klaro! w każdym momencie aby sprawdzić, zaktualizować lub zresetować swoje ustawienia.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do admibistratora, określa odpowiednia maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przeniesienia do jednego lub więcej procesorów (na przykład usługi paczkowej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

7. Za rejestrację na stronie internetowej kontrolera zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, oraz czas rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a także, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekaz ma służyć ściganiu karnemu.

Rejestracja podmiotu danych, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowanie treści lub usług podmiotom danych, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z zasobów danych kontrolera.

Administrator danych w dowolnym momencie przekazuje na żądanie każdemu podmiotowi danych informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są przechowywane na temat podmiotu danych. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

8. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej Inomed Polska Sp. z o.o. użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Maska wprowadzania używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane.

Inomed Polska Sp. z o.o. regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertah produktowych. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymać jedynie podmiot danych, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje wysyłkę biuletynu. E-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w przypadku wysyłki biuletynu, z powodów prawnych, w procedurze podwójnego zgłaszania. Ten e-mail potwierdzający służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do odbioru biuletynu.

Podczas rejestracji do biuletynu przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do obsługi usługi biuletynu lub danej rejestracji, ponieważ może to mieć miejsce w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych przez serwis biuletynu stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym czasie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą podmiot danych podał do wysyłki biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym czasie bezpośrednio na stronie internetowej kontrolera lub przekazanie go kontrolerowi w inny sposób.

9. Monitorowanie Newslettera

Biuletyn Inomed Polska Sp. z o.o. zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o wbudowany piksel śledzący, Inomed Polska Sp. z o.o. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła e-mail i do których linków w e-mailu odwołały osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu, a także w celu lepszego dostosowania zawartości przyszłych biuletynów do interesów osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podmioty danych są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w trybie podwójnego wyboru. Po unieważnieniu te dane osobowe zostaną usunięte przez kontrolera. Inomed Polska Sp. z o.o. automatycznie uznaje wycofanie z odbioru biuletynu za unieważnienie.

10. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Inomed Polska Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym administrator danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem aministratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania;

kategorie danych osobowych;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienie się takiemu przetwarzaniu;

istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;

istnienie zautomatyzowanego procesu przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RBP, a przynajmniej w tych przypadkach znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenia i przewidywanych skutków takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje na temat tego, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora

d) Prawo do usunięcia danych osobowyvh

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przyczyn: ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RB.

Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RBP.

Jeżeli ma zastosowanie jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Inomed Polska Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik Inomed Polska Sp. z o.o. niezwłocznie zapewnia natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych kontrolerów przetwarzających dane osobowe, które podmiot danych zażądał usunięcia przez takich kontrolerów wszelkich odnośników do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub replikowania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Inomed Polska Sp. z o.o. zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania.

Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dotyczą dane, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Inomed Polska Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik Inomed Polska Sp. z o.o. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane kontrolerowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi bez przeszkód administratorowi, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RBP, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RBP, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, a kiedy to czyni negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Aby zapewnić prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Inomed Polska Sp. z o.o..

g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie lit. e) lub (f) w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. ) art. 6 ust. 1 RB. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu Inomed Polska Sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli Inomed Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących tej osoby przez Inomed Polska Sp. z o.o. do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RBP, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Inomed Polska Sp. z o.o.. Ponadto podmiot danych jest wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane przetwarzanie , w tym profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo, aby ustawodawca europejski nie podlegał decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, a które także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) nie jest oparty na wyraźnej zgodzie podmiotu danych

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Inomed Polska Sp. z o.o. wprowadza odpowiednie środki aby zabezpieczyć prawa, wolności i uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, przynajmniej prawo do interwencji ze strony administratora, aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Inomed Polska Sp. z o.o..

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Inomed Polska Sp. z o.o..

13. Ochrona danych w przypadku wniosków i procedur składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Etracker

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Etracker. Etracker to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych na temat zachowania odwiedzających strony. Usługa analizy sieci przechwytuje, między innymi, dane o tym, z której strony dotarła dana osoba na inną stronę które podstrony witryny zostały odwiedzone lub jak często i przez jaki okres trwają podstrony został wyświetlony. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Spółka operacyjna Etracker to Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Etracker ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i do której zintegrowano komponent Etracker, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o przesłanie danych do marketing i optymalizacja do Etracker poprzez komponent Etracker. W trakcie tej procedury technicznej Etracker otrzymuje dane, które są używane do tworzenia profili użytkowników o pseudonimach. Tak utworzone profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania podmiotu danych, który uzyskał dostęp do strony internetowej kontrolera i są oceniane w celu poprawy i optymalizacji strony internetowej. Dane zgromadzone za pośrednictwem komponentu Etracker nie są wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody podmiotu danych w celu zidentyfikowania podmiotu danych. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi, które zawierają ten sam pseudonim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak stwierdzono powyżej, w dowolnym czasie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i, trwale, odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Etrackerowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Etracker mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zbioru danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej, które są generowane przez plik cookie Etracker, a także przetwarzania tych danych przez Etracker i szansy na ich wykluczenie. W tym celu podmiot danych musi nacisnąć przycisk "ustawiania plików cookie" pod linkiem

www.etracker.de/privacy,

który ustawia rezygnację. Plik cookie służący do rezygnacji wykorzystywany w tym celu został umieszczony w systemie informatycznym wykorzystywanym przez podmiot danych. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie nawiązać połączenie i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu opcji rezygnacji z plików cookie istnieje jednak możliwość, że strony administratora nie będą już w pełni wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy Etracker dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem www.etracker.com/de/datenschutz.html.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. Referrer), które strony zostały odwiedzone, oraz o tym, jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i do której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez Składnik Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, który służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do utworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie wykorzystywany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, jak również przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takich danych. W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mogą nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę przypisaną do jej kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics został dokładniej objaśniony w poniższym linku www.google.com/analytics/.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki, aby uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Spółka operacyjna Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google i umieszczeniu reklam zewnętrznych w naszej witrynie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dociera do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie dotyczący konwersji jest składany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, np. Koszyk zakupowy z systemu sklepu internetowego. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i kontroler mogą ustalić, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby sprawdzić sukces lub porażkę każdej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej przeglądarki korzystającej z linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z LinkedIn

Kontroler posiada zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z obecnymi kontaktami biznesowymi nawiązywanie kontaktów i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach korzysta z LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółka działająca w LinkedIn to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach dotyczących prywatności poza UNITED STATES LinkedIn Irlandia, kwestie polityki prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, podmiot wskazany jest odpowiedzialny.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i na której został zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyświetli monit o pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn wykrywa za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wyszukuje na naszej stronie internetowej, a przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - która podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przydzieli tę informację osobistemu kontu użytkownika LinkedIn podmiotowi danych i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

LinkedIn zapewnia pod www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS-ów i reklam kierowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z firm zależnych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może być zabronione na stronie www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności dla LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące plików cookie w serwisie LinkedIn są dostępne pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo ustawianie klipów wideo i innych użytkowników bezpłatnie, co zapewnia również bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firma obsługująca YouTube to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu do podstrony zawierającej film z YouTube, która została odwiedzona przez podstronę danej witryny internetowej. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie połączenia z naszą witryną zalogowała się w serwisie YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec dostawie, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych są dostępne pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez serwis YouTube i Google.

19. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6(1) lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. W celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) lit c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony aktualnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RB).

20. Uzasadnione interesy kontrolera lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. RODO Naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

21. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

22. Dostarczanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyjaśniliśmy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o partnerze kontraktowym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogła zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy udostępnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania danych osobowych dane.

23. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności DGD - Twojego Zewnętrznego DPO, który został opracowany we współpracy z RC GmbH, która sprzedaje używane komputery i usługi niemieckich prawników z WBS-LAW.