Skuteczny neuromonitoring w chirurgii naczyniowej

Specjalnie opracowane oprogramowanie SEP dla C2 NerveMonitor

W chirurgii naczyniowej pomiar potencjałów somatosensorycznych (SEPs) jest zalecany do monitorowania różnych ścieżek. Służy do wykrywania niedokrwienia w półkulach mózgu. Zmiany SEP >> amplitudy i latencji wskazują na brak krążenia krwi. Jeśli amplituda jest zmniejszona o 50% lub jeśli latencja  przedłużona o 10% w stosunku do ich początkowej wartości, jest to uważane za oznakę początku niedokrwienia.

(Źródło: opracowanie własne. Von Domenick et. Al. 2018, „Somatosensory Evoked Potentials and Electroencephalography During Carotid Endarterectomy Predict Late Stroke But Not Death”, Ann Vasc Surg. 2017 January; 38: 105-112.)

Wczesne wykrywanie zmian funkcji mózgu

Chirurgia tętnicy szyjnej niesie ze sobą ryzyko zdarzeń niedokrwiennych. NerveMonitor C2 wykrywa krytyczne zmiany w funkcji mózgu w odpowiednim czasie. Oprócz wielu innych obszarów zastosowań C2 NerveMonitor oferuje skuteczny neuromonitoring w chirurgii naczyniowej.

Specjalnie opracowane oprogramowanie SEP zapobiega nieodwracalnemu uszkodzeniu mózgu

Oprogramowanie C2 SEP zostało opracowane w celu precyzyjnego monitorowania i kontroli aktywności neuronalnej dróg wstępujących oraz kory czuciowej. Za pomocą tego oprogramowania można w sposób ciągły monitorować funkcję sensoryczną. Elektrody stymulacyjne umieszczone są w nerwie pośrodkowym. Następnie wykonuje się stymulację kontrlateralnie  wzgledem strony operacji.  Przydatny może być pomiar porównawczy na poziomie kręgów szyjnych C7

Podczas całej operacji latencja i amplituda uzyskanych sygnałów SEP są wyświetlane jako trend. Jeśli zmierzone wartości osiągną regulowaną wartość progową, chirurg jest informowany za pomocą sygnału akustycznego i wizualnego. Na przykład, chirurg może zareagować umieszczając szant naczyniowy.

Uproszczenie dokumentacji raportu chirurgicznego w ramach chirurgii naczyniowej

Funkcja komentarza oprogramowania SEP oferuje z poziomu menu podstawowego dodanie komentarza bieżacego pomiaru (np. zaciskanie, itp.)  Ułatwia to sporządzenie sprawozdania z realizacji programu operacyjnego. Indywidualne reakcje stymulacyjne można sprawdzić w dowolnym momencie.
Właściwości:

  • Specjalnie opracowane oprogramowanie do pomiarów SEP w chirurgii naczyniowej
  • Wyraźne wyświetlanie sygnałów SEP
  • Procedura uśredniania
  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Ciągła i automatyczna kontrola impedancji elektrod pomiarowych

Główne obszary zastosowania C2 NerveMonitor:

Wnioski:

  • Chirurgia tętnic szyjnych

Więcej informacji >